วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

จีรนันท์ บุตรคำโชติ
                                           จีรนันท์ บุตรคำโชติ
                                   นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผนชำนาญการ
                                               กลุ่มนโยบายเเละเเผน
                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1


งานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา


    1.  ดำเนินงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รวบรวม   ศึกษา วิเคราะห์  กลั่นกรอง  ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  เพื่อนำเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา จัดประชุม  และจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการ ติดตามผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มงานนโยบายเเละเเผน
     2.  ดำเนินงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา แจ้งแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ เอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ  รายงานผลให้สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ  
     3.  สำรวจข้อมูล วิเคราะห์ จัดทำ รายงานผลการขยายชั้นเรียน การขยายชั้นเรียนพิเศษการเปิด-ปิด ของสถานศึกษางานนโยบายและแผนอื่นๆ ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ  
     4.  จัดทำแผนเป้าหมายแผนชั้นเรียนร่วมกับสถานศึกษาเสนอให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ  รายงานผลให้สถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ  
 5.  ประสานการจัดหาที่เรียนของนักเรียนร่วมกับสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รายงานผลการจัดหาที่เรียนของนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้จังหวัด / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทราบ
กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
6.  ดำเนินการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดหนองบัวลำภู (GPP) สาขาการศึกษา ประสานงานจัดประชุม จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ร่วมกับสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู เสนอและ รายงานผลการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดหนองบัวลำภู (GPP) สาขาการศึกษา ให้
สำนักงานคลังจังหวัด จังหวัด และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทราบ
   7.  ศึกษาแนวทาง หลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎ การจัดสรรงบประมาณ ประสานงาน ของการดำเนินงานโครงการ โรงเรียนดีศรีตำบล  โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีมีคุณภาพ จัดประชุม เสนอของบประมาณ รายงานผลการดำเนินงานให้สถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ  
8.  วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายละเอียดคำขอและเสนอของบประมาณงบบุคลากร พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว เงินเดือนเต็มขั้น รายงานผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ  
9.  พิจารณาเงินเหลือจ่าย วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามผลการติดตาม ประเมินผลต่อเงื่อนไขความสำเร็จของงาน/โครงการ ภายในแผนงานและต่างแผนงานกัน หรือต่างประเภทงบประมาณเป็นเงินเหลือจ่าย  กำหนดแนวทางและวิธีการการใช้เงินเหลือจ่าย จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง เสนอผลการพิจารณาจัดสรรเงินเหลือจ่าย ต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ เสนอขอใช้เงินเหลือจ่าย โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อผู้ว่าราชการจังหวัด รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
    10.  ปฏิบัติหน้าที่แทน  นางวรงค์รัตน์  น้อยชื่น  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรณีบุคคลดังกล่าวไม่มา หรือ ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
    11.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 Link ที่เกี่ยวข้อง (เรียนรู้เพื่อการพัฒนา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น