วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ข้อมูลเกี่ยวกับจีรนันท์

นางสาวจีรนันท์  บุตรคำโชติ
นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผนชำนาญการ 


 1. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
    1)  กพท.ปัจจุบัน
    2)  กพท.ชุดที่ผ่านมา
    3)  คู่มือการปฏิบัติงาน กพท.

2. กลุ่มงานนโยบายเเละเเผน
    1)  การเปลี่ยนชื่อโรงเรียน
    2)  แผนชั้นเรียน
    3)  การขยายชั้นเรียน
    4)  งานนโยบายเเละเเผนอื่นๆ

3. กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ 
    1)  งบ ลูกจ้างชั่วคราว 
    2)  งบพนักงานราชการ
    3)  งบเงินเหลือจ่ายและการเปลี่ยนเเปลงงบประมาณ
    4)  การประมาณราคา กำหนดราคากลาง คำนวณปริมาณงานก่อสร้าง
    5)  งบเรียนฟรี 15 ปี 51-54
    6)  งบประมาณอื่นๆ ปี 51-53  

4. กลุ่มงานติดตาม ประเมินผล
    ตัวชี้วัด ARS  KRS

5.  งานยุทธศาสตร์จังหวัด
     เลขานุการคณะทำงาน GPP สาขาการศึกษา
 ติดต่อ    
ฝากข้อความ/สอบถาม  คลิกที่นี่

1) E-mail : ilovejeenan@hotmail.co.th
                ilovejeenan@gmail.com

2) หมายเลขโทรศัพท์   081-3691918
                          
3) หมายเลขโทรศัพท์กลุ่มนโยบายเเละเเผน
    โทร.       042-360661
    โทรสาร.  042-360660

กลุ่มนโยบายเเละแผน (ชั้น 2)
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1


    

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

จีรนันท์ บุตรคำโชติ
                                           จีรนันท์ บุตรคำโชติ
                                   นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผนชำนาญการ
                                               กลุ่มนโยบายเเละเเผน
                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1


งานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา


    1.  ดำเนินงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รวบรวม   ศึกษา วิเคราะห์  กลั่นกรอง  ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  เพื่อนำเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา จัดประชุม  และจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการ ติดตามผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มงานนโยบายเเละเเผน
     2.  ดำเนินงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา แจ้งแนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ เอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ  รายงานผลให้สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ  
     3.  สำรวจข้อมูล วิเคราะห์ จัดทำ รายงานผลการขยายชั้นเรียน การขยายชั้นเรียนพิเศษการเปิด-ปิด ของสถานศึกษางานนโยบายและแผนอื่นๆ ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ  
     4.  จัดทำแผนเป้าหมายแผนชั้นเรียนร่วมกับสถานศึกษาเสนอให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ  รายงานผลให้สถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ  
 5.  ประสานการจัดหาที่เรียนของนักเรียนร่วมกับสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รายงานผลการจัดหาที่เรียนของนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้จังหวัด / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทราบ
กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
6.  ดำเนินการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดหนองบัวลำภู (GPP) สาขาการศึกษา ประสานงานจัดประชุม จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ร่วมกับสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู เสนอและ รายงานผลการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดหนองบัวลำภู (GPP) สาขาการศึกษา ให้
สำนักงานคลังจังหวัด จังหวัด และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทราบ
   7.  ศึกษาแนวทาง หลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎ การจัดสรรงบประมาณ ประสานงาน ของการดำเนินงานโครงการ โรงเรียนดีศรีตำบล  โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีมีคุณภาพ จัดประชุม เสนอของบประมาณ รายงานผลการดำเนินงานให้สถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ  
8.  วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายละเอียดคำขอและเสนอของบประมาณงบบุคลากร พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว เงินเดือนเต็มขั้น รายงานผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ  
9.  พิจารณาเงินเหลือจ่าย วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามผลการติดตาม ประเมินผลต่อเงื่อนไขความสำเร็จของงาน/โครงการ ภายในแผนงานและต่างแผนงานกัน หรือต่างประเภทงบประมาณเป็นเงินเหลือจ่าย  กำหนดแนวทางและวิธีการการใช้เงินเหลือจ่าย จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง เสนอผลการพิจารณาจัดสรรเงินเหลือจ่าย ต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ เสนอขอใช้เงินเหลือจ่าย โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อผู้ว่าราชการจังหวัด รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
    10.  ปฏิบัติหน้าที่แทน  นางวรงค์รัตน์  น้อยชื่น  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรณีบุคคลดังกล่าวไม่มา หรือ ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
    11.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 Link ที่เกี่ยวข้อง (เรียนรู้เพื่อการพัฒนา)